Mediation bij een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Het kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemers onderling, of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband.


Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben. Gebrek aan waardering, botsende karakters, onduidelijkheid over taken of verantwoordelijkheden, miscommunicatie, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Zo'n 90% van alle arbeidsmediations heeft met verzuim/ziekte te maken. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter, wordt mediation vaak als interventie geadviseerd door de bedrijfsarts.

Meer dan een kwart van alle mediations betreft een arbeidsconflict. En dat aandeel groeit, omdat in steeds meer arbeidscontracten een mediationclausule is opgenomen. Dat betekent dat partijen eerst moeten proberen er samen - met behulp van mediation - uit te komen, alvorens zij de gang naar de rechter maken. Soms verwijst een bedrijfsarts door naar mediation.

Een geslaagde arbeidsmediation leidt ofwel tot een voortzetting van de arbeidsrelatie, onder voorwaarden waar beide partijen tevreden over zijn, of het leidt tot ontbinding van de samenwerking, onder tezamen overeengekomen voorwaarden (zoals ondermeer de ontslagvergoeding). In dat laatste geval heet het exit-mediation​​​​​​​.

Sinds juli 2015 nieuwe WWZ-wetgeving

Medio 2015 werd de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. En dat heeft consequenties. Er is een toename van het aantal arbeidsmediations. Vaste dienstverbanden zijn vaster geworden. Het is voor werkgevers moeilijker geworden een werknemer te ontslaan. Wie als werkgever naar de rechter stapt, heeft een goed dossier nodig. Uit onderzoek* (2016)  blijkt dat de rechter zo'n ontbindingsverzoek in 80% van de gevallen afwijst. Vaker zal een eventuele ontbinding van een arbeidsrelatie samen worden uitonderhandeld, bijvoorbeeld in mediation. 


* zie: http://www.rtlz.nl/business/carriere/nieuwe-ontslagwet-schiet-doel-voorbij-ontslag-moeilijker 

De voordelen van mediation bij een arbeidsconflict:

Een belangrijk kenmerk van mediation is vertrouwelijkheid. Dit in tegenstelling tot een gerechterlijke procedure. Een conflict binnen een organisatie kan een negatieve impact hebben op overige werknemers. Een rechtszaak polariseert bovendien, waardoor het beeld intern en extern kan ontstaan dat partijen niet respectvol met elkaar omgaan. 


Met mediation zijn er creatieve oplossingen mogelijk, zowel voor voortzetting alsook beeindiging van de arbeidsrelatie. Dit terwijl de inzet van een ontbindingsprocedure beperkt is tot de ontbinding van de samenwerking en een eventuele vergoeding.


Bij een geslaagde arbeidsmediation zijn er geen verliezers. Een arbeidsrelatie is, na een huwelijksrelatie, een van de meest intensieve relaties die je aan kunt gaan. Als de arbeidsrelatie eindigt, dan is het van belang dat een werknemer dit goed verwerkt en dat de werkgever respectvol omgaat met de vertrekkende werknemer.

Nuttige links:

magontslag.nl

Een site van de Universiteit van Amsterdam waar je als werknemer eenvoudig, en toch zeer secuur, kunt voorspellen of het zin heeft je ontslag aan te vechten bij de rechter. De site biedt diverse (reken)tools en genereert op maar gemaakte brieven (die aan de werkgever, rechter of het UWV gestuurd kunnen worden). Ook biedt de site steeds meer nuttige tools voor de werkgever.

wwzproof.nl

Een site van advocatenkantoor Lexence. Hier bereken je snel de hoogte van de transitievergoeding die een werknemer krijgt bij ontslag (na een dienstverband van 2 jaar). Ook bereken je hier hoe hoog de vergoeding was geweest als de kantonrechtersformule nog had gegolden. Soms is dat interessant te weten in het kader van onderhandelingen. En deze site biedt nog meer nuttige tools.


Bekijk ook de blogs die gaan over arbeidsconflicten en alles wat daarmee te maken heeft.


Arbeidsconflicten zijn er om op te lossen.